Prano Mašioto biografija

Prano Mašioto biografija

Pranas Mašiotas
Vaikų rašytojas, pedagogas, publicistas, vertėjas

Gimė 1863 m. gruodžio 19 d. Pūstelninkų kaime (Vilkaviškio raj.), mirė 1940m. rugsėjo 14 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse

Apie savo aplinką vaikystėje Pranas Mašiotas rašė: „…mano mama ir tėvelis buvo geriausi, gyvenamieji namai smagiausi, sodas mieliausias“.

Augo jis dūminėje be kamino pirkioje ūkininkų šeimoje, pas kuriuos ne kartą glaudėsi Šešupę perbridę knygnešiai. Iš jų paliktų knygelių ir maldaknygių berniukas pramoko skaityti, o rašyti mokėsi pasmailinta žąsies sparno plunksna.

Vėliau berniukas mokėsi Naumiesčio pradžios mokykloje, o 1883 metais labai gerais pažymiais baigė Marijampolės gimnaziją. Mokydamasis gimnazijoje buvo aktyvus slaptojo lietuvių moksleivių ratelio narys, platino draudžiamą lietuvių spaudą.

Vaikiną viliojo tikslieji mokslai ir 1887 metais Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultete jis įgijo gimnazijos mokytojo matematiko specialybę. Studijuodamas universitete visą laiką dalyvavo Maskvos lietuvių studentų ir kitų draugijų veikloje, rašė literatūrinius kūrinius, bendradarbiavo lietuvių spaudoje.

Po studijų dirbdamas Lomžoje (Lenkija) ir kitur Pranas Mašiotas nenutraukė ryšių su gimtuoju kraštu – bendradarbiavo slaptai Lietuvoje platinamuose pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose „Aušroje“, „Varpe“.

Vėliau Pranas Mašiotas persikėlė į Rygą (Latvija) ir buvo paskirtas Rygos vokiečių realinės gimnazijos matematikos mokytoju. Čia jis mokytojavo net 22 metus, o paskutiniuosius dvejus metus (1913-1915) buvo ir Rygos mergaičių gimnazijos direktorius. Kurį laiką sekmadieniais jis mokė Rygos lietuvių gimnazistes lietuvių kalbos. Tuo laikotarpiu Pranas Mašiotas pradėjo rašyti pasakas.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Pranas Mašiotas atvyko į Voronežą (Rusija) ir čia vadovavo lietuviškai Martyno Yčo įkurtai berniukų ir mergaičių gimnazijai. Dirbo lietuvių draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti.

Sugrįžęs į nepriklausomą Lietuvą Pranas Mašiotas buvo paskirtas Švietimo viceministru. Nuo 1925 m. rašytojas pradėjo vadovauti Klaipėdos gimnazijai. 1929 m. išėjęs į pensiją jis atsidėjo literatūriniam darbui.

Iš 77 savo gyvenimo metų – 30 metų atidavė pedagogikai: dirbo mokytoju Rygoje, Voronežo, Klaipėdos lietuviškų gimnazijų direktoriumi, švietimo ministro pavaduotoju.

Apie mokytojo profesiją P. Mašiotas yra paskelbęs įspūdingų patarlių, aforizmų. Jo mokinių atsiminimuose nuolatos kartojamas žodis „šviesus“, „ramus“. P. Mašiotas kaip mokytojas, matyt, retai išeidavo iš pusiausvyros, dėl to tie atsiminimai nėra itin spalvingi, įvairūs, nors spinduliuoja begaline pagarba.

Pranas Mašiotas buvo aktyvus, veiklus, pareigos žmogus. Jis nenorėjo, kad vaikai tuščiai gaištų laiką prie menkavertės knygos, nes už viską svarbiau gėris ir išmintis. Mašiotas kūrinius rašė žinių stokojančiam kaimo vaikui. Jo knygos mokė gerumo, buvo pirmieji gamtos, istorijos ir geografijos žinių šaltiniai. Rašytojo tekstai nėra pasenę net dabar.

Pranas Mašiotas rašė mokslo populiariuosius straipsnius, pasakėles mažiesiems, apsakymus bei apysakas paaugliams, vertė užsienio autorių knygas.

Rašytojas išleido apie 30 originalių ir 60 verstinių knygelių vaikams bei jaunimui, 12 matematikos, fizikos, istorijos vadovėlių, pradžiamokslį darbininkams, paskelbė daug straipsnių spaudoje, paliko ir neišspausdintų originalių veikalų.

Prano Mašioto vardu Lietuvoje yra pavadintos trys mokyklos. Tai pradinės mokyklos Vilniuje ir Kaune bei progimnazija Klaipėdoje.

Siūlome paskaityti kitus kūrinius:

 • Senelio pasakos / Pranas Mašiotas ; [dailininkas Juozas Kvietinskas]. – Kaunas : Aušra, 1997. – 190 p. : iliustr.
 • Kad greičiau augčiau : [kūrinėliai vaikams] / Pranas Mašiotas ; sudarė Vincas Auryla ; [dailininkė Sandra Urbonaitė]. – Kaunas : Šviesa, 1998 (Kaunas : Aušra). – 133, [3] p. : iliustr. – Panaud. P. Mašioto knygų sąrašas: p. 133
 • Nepaprastos atostogos : [apysakaitės] / Pranas Mašiotas ; iliustravo Kostas Dockus. – Vilnius : Vaga, 1970. – 222, [1] p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Vaikučių pasakėlės / Pranas Mašiotas ; [paruošė Pranas Sasnauskas ; dailininkas Juozas Kvietinskas]. – 2-asis leid. – Kaunas : Aušra, 1997. – 202 p. : iliustr. – Pirmasis leid. 1994 m.
 • Kai knygas draudė : Apysakos ir apsakymai / Pranas Mašiotas ; Sudarė K. Urba. – Kaunas : Šviesa, 1993. – 205, [2] p. : iliustr.
 • Julytės kiškelis : pasakos ir vaizdeliai / Pranas Mašiotas ; iliustravo Kęstutis Vasiliūnas. – Vilnius : Alka, 1992. – 29, [2] p. : iliustr.
 • Kaziukas sodžiuje / Pranas Mašiotas : [apsakymai] ; [iliustravo Romualdas Orentas]. – Vilnius : Vyturys, 1989. – 32 p. : iliustr. – (Vyturiukas)
 • Katinėlis Pilkutis : pasakos / Pranas Mašiotas ; iliustravo Nijolė Kryževičiūtė-Jurgelionienė. – 2-as leid. – Vilnius : Vaga, 1984 (Kaunas : K. Požėlos sp.). – [36] p. : iliustr. – (Vyturiukas).- Pirmasis leid. 1976 m.
 • Morkos : iš piemenuko atsiminimų / Pranas Mašiotas ; iliustr. Albina Makūnaitė. – Vilnius : Vyturys, 1985. – 16 p. : iliustr. – (Vyturiukas)
 • Kiškis vagilis : vaizdeliai ir pasakaitės / Pranas Mašiotas ; [sudarė Danutė Venclovaitė ; iliustravo Rima Gaižauskaitė]. – Vilnius : Vaga, 1984. – 68, [3] p. : iliustr.
 • Mokslo pasakos / Pranas Mašiotas ; [paruošė ir redagavo Jonas Stukas ; iliustravo Alfonsas Augaitis]. – Vilnius : Vaga, 1973. – 290, [1] p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Dėde, papasakok… : jaunesn. ir vid. mokykl. amž. / Pranas Mašiotas ; [paruošė ir red. J. Stukas ; iliustr. K. Dockus]. – Vilnius : Vaga, 1973. – 228 p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Sparnuočiai : [apsakymai] / Pranas Mašiotas ; [iliustravo L. Bičiūnaitė]. – Vilnius : Vaga, 1972. – 119 p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Pajūriais pamariais : vaikų kelionės po mūsų pajūrį : [apysaka] / P. Mašiotas ; [iliustravo N. Kryževičiūtė-Jurgelionienė]. – Vilnius : Vaga, 1972. – 191 p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Pasakėlės / Pranas Mašiotas ; iliustr. Taida Balčiūnienė. – Vilnius : Vaga, 1971. – 144 p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Mano poilsis : apsakymėliai / Pranas Mašiotas ; [iliustravo Birutė Demkutė]. – Vilnius : Vaga, 1971. – 178 p. – (Prano Mašioto knygynėlis)
 • Mano dovanėlė : [pasakaitės] / Pranas Mašiotas ; iliustravo Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 93, [1] p. : iliustr.
 • Ir aš mažas buvau / Pranas Mašiotas ; [iliustravo Kastytis Juodikaitis]. – Vilnius : Vaga, 1969. – 237, [3] p. : iliustr. – (Prano Mašioto knygynėlis)

Prano Mašioto biografija“ įraše yra 1 komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.