Naudojimosi biblioteka taisyklės

IV. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

Vartotojai turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka:

40. Naudotis Bibliotekos fonduose esančiais dokumentais, Bibliotekos katalogais, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis.

41. Užsakyti arba rezervuoti dokumentus apsilankius Bibliotekoje arba naudojantis Bibliotekos elektroniniu katalogu.

42. Gauti panaudai dokumentus.

43. Pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis el. ryšio priemonėmis, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.

44. Naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, naudotis savo nešiojamaisiais kompiuteriais.

45. Nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidžia).

46. Užsisakyti dokumentų elektronines ar popierines kopijas.

47. Tik asmeniniam naudojimui skenuoti, fotografuoti, kopijuoti dokumentų fragmentus, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas Bibliotekoje turimus dokumentus, laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų .

48. Naudotis tarpbibliotekinio abonemento skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar kitų valstybių bibliotekų.

49. Gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras.

50. Apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 24 val. Bibliotekos darbo dienomis gauti atsakymą.

51. Lankyti Bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas.

52. Pareikšti savo nuomonę apie Biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba raštu. Vartotojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų teikimo bei nagrinėjimo tvarką nustato Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintos taisyklės (9 priedas).

53. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Vartotojai privalo:

54. Tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, jų negadinti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti Bibliotekos inventoriaus.

55. Gavus panaudai Bibliotekos dokumentus patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ir pan.). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui.

56. Nustatytu laiku grąžinti gautus panaudai į namus Bibliotekos dokumentus.

57. Sumokėti delspinigius, jei vėluoja grąžinti dokumentus bei pašto išlaidas, jei Biblioteka siuntė priminimą dėl laiku negrąžintų dokumentų.

58. Tausoti ir saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą.

59. Pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamai vietai ir kt.,) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

60. Bibliotekos skaityklose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams, nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą.

61. Suveikus knygų apsaugos sistemai, Bibliotekos Registracijos tarnybos darbuotojams parodyti išsinešamus daiktus ir dokumentus.

62. Paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius, rankines palikti rūbinėje; asmeninius daiktus įsinešti tik permatomuose aplankuose ar krepšeliuose.

63. Skelbti informaciją Bibliotekos informaciniame stende tik suderinus su Bibliotekos Registracijos tarnybos darbuotojais.

Vartotojo atsakomybė:

64. Praradęs ar sugadinęs (išplėšęs lapus, pribraukęs, sutepęs ir pan.) dokumentus ar kitus dokumentus vartotojas privalo juos pakeisti tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, laikantis Bibliotekos direktoriaus patvirtintos Bibliotekos fondų įkainojimo tvarkos. Jei pakeisti dokumentų yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Už nepilnamečių Bibliotekos vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako jų tėvai arba globėjai.

66. Draudžiama naudotis svetimu LIBIS skaitytojo pažymėjimu, perduoti jį kitiems asmenims.

67. Bibliotekos vartotojas, praradęs LIBIS skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs Bibliotekai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus.

68. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems šias Taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotai arba visą laiką gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

69. Bibliotekos vartotojas, padaręs turtinę žalą Bibliotekai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

70. Bibliotekos teisės ir pareigos reglamentuotos Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių (7 priedas), patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442, punktuose:23-24.