Naudojimosi biblioteka taisyklės

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

20. Vartotojas, turintis LIBIS skaitytojo pažymėjimą , gali naudotis Bibliotekos paslaugomis Bibliotekoje ir už jos ribų.

21. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis tik Bibliotekoje.

22. Bibliotekos lankytojas gali naudotis visomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas vartotojo tapatybės identifikavimas.

23. Įeidamas į Biblioteką ir išeidamas iš jos vartotojas privalo praėjimo kontrolės įrenginyje (Respublikos g. 14) identifikuoti savo LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba pateikti jį Bibliotekos darbuotojui. Išeinant iš Bibliotekos laikinasis skaitytojo pažymėjimas turi būti grąžintas Registracijos tarnybos darbuotojui.

24. Neužsiregistravę Bibliotekos lankytojai apie lankymosi tikslą turi informuoti Registracijos tarnybos darbuotoją.

25. Dokumentus vartotojai gali užsisakyti naudodamiesi Bibliotekos elektroniniu katalogu, portalu www.ibiblioteka.lt arba apsilankę Bibliotekoje. Užsakymas galioja 3 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

26. Vartotojas gali gauti panaudai į namus ne daugiau 30 vnt. dokumentų .

27. Jei reikalingo dokumento visi egzemplioriai yra užimti, vartotojas jį gali rezervuoti naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu arba apsilankius Bibliotekoje. Atsiimti rezervuotą dokumentą vartotojas privalo per tris kalendorines dienas, nuo pranešimo gavimo datos.

28. Vartotojas gali du kartus pratęsti naudojimosi dokumentais terminą (išskyrus atvejus, kai dokumentai yra labai paklausūs, rezervuoti kitų vartotojų): internetu, el. paštu, telefonu, atėjęs į Bibliotekos skyrių, kuris išdavė dokumentą panaudai.

29. Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, vartotojas privalo sumokėti Bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytus delspinigius (5 priedas):

29.1 delspinigiai už laiku negrąžintus Bibliotekos dokumentus pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

29.2. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų ar kitų dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

30. Vartotojas, grąžinęs dokumentus, bet nesumokėjęs delspinigių. negali skolintis kitų dokumentų į namus tol, kol neatsiskaitys su Biblioteka.

31. Vartotojui, laiku negrąžinusiam dokumentų ir nepratęsusiam naudojimosi dokumentais termino, laikinai ir be atskiro įspėjimo gali būti apribojama teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis.

32. Laikina apribojimo teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis atšaukiama iš karto po to, kai vartotojas grąžina visus Bibliotekos dokumentus, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs ir sumoka delspinigius.

33. Išduodant dokumentus panaudai tiksliai nurodoma grąžinimo datą. Apie besibaigiantį (pasibaigusį) panaudos terminą Biblioteka informuoja tik tais atvejais kai vartotojas yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą.

34. Reti ir vertingi dokumentai, enciklopedijos, žodynai, knygos su autografais, serialiniai leidiniai, rankraščiai, mikrokopijos, vaizdiniai, kartografijos, garso ir vaizdo dokumentai, vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę literatūrą), dokumentai išleisti iki 1946 m. panaudai į namus neišduodami.

35. Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie darbuotojų arba savitarnos aparatu įrašyti į panaudai į namus išduotų dokumentų apskaitą (elektroninį formuliarą).

36. Paimti dokumentus panaudai į namus ir juos grąžinti vartotojas gali naudodamasis savitarnos aparatu arba darbuotojo paslaugomis.

37. Bibliotekos ne darbo metu dokumentus galima grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į Biblioteką (Respublikos 14). Jei dokumentai grąžinami vėliau nustatyto termino – delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą.

38. Skaitytojo pažymėjimo brūkšninio kodo nuskaitymas išduodant dokumentą prilygsta vartotojo parašui.

39. Naudojimąsi kompiuteriais ir internetu Bibliotekoje, tarpbibliotekiniu abonementu tvarką nustato atskiros taisyklės: Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (3 priedas), Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės (4 priedas).