Naudojimosi biblioteka taisyklės

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

8. Vartotojų registravimui ir aptarnavimui Bibliotekoje naudojamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas. Naudojimosi LIBIS skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios Taisyklės bei LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (1 priedas).

9. Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto ir mokėti už registraciją nereikia. Dar neturintieji LIBIS skaitytojo pažymėjimo gali jį įsigyti Bibliotekos centriniuose rūmuose – Registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14) ir Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4) arba Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos portale www.ibiblioteka.lt

10. Asmuo, norėdamas įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, turi:

10.1. susipažinti su Taisyklėmis;

10.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su asmens kodu bei nuotrauka. Registracijos metu iš pateikto dokumento yra skenuojama asmens nuotrauka;

10.3. užpildyti registracijos formą (8 priedas) nurodant Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

10.4. savo parašais patvirtinti: susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

10.5. įsigyjant LIBIS skaitytojo pažymėjimą, sumokėti nustatyto dydžio mokestį ( Mokamų paslaugų sąrašas (2 priedas).

10.6. Pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I – IV klasių moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą.

11. Asmuo iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (6 priedas), arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką. Paraiška pildoma pagal 10 punkte nustatytus reikalavimus. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą.

12. Išduotas LIBIS skaitytojo pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.

13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus LIBIS skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Bibliotekos direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų sąraše (2 priedas).

14. Kiekvienais metais vartotojai apsilankę Bibliotekoje yra perregistruojami ir patikslinami jų registracijos duomenys.

15. Asmens duomenys Bibliotekoje tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo , kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymo teisėtumą. Vartotojui nepersiregistravus, jo duomenys Bibliotekos vartotojų registracijos duomenų bazėje saugomi 6 metus.

16. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik apibendrintai šiems tikslams: fondų komplektavimui, aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (Taisyklių esminio pažeidimo atvejais), skaitytojų bendro pažymėjimo funkcionavimui LIBIS bibliotekose.

17. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

18. Naudotis svetimu LIBIS skaitytojo pažymėjimu draudžiama.

19. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas išduodamas asmenims, norintiems apsilankyti Bibliotekoje, neįgyjant nuolatinio skaitytojo pažymėjimo. Tam būtina pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą.