Naudojimosi biblioteka taisyklės

Atsisiųsti šias taisykles PDF formatu .

Taisyklių priedai:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka (toliau – Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo ir aptarnavimo Bibliotekoje tvarką, skaitytojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Skaitytojų aptarnavimo tvarką Bibliotekos skaityklose, specializuotuose skyriuose gali nustatyti specialios skaitytojų aptarnavimo taisyklės, parengtos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

3. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo , šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešosios interneto prieigos vartotojams, tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše , parengtame vadovaujantis teisės aktais. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą (2 priedas) tvirtina Bibliotekos direktorius.

5. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu , Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu , Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (7 priedas), Lietuvos standartais, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.

6. Šios Taisyklės patvirtintos Bibliotekos direktoriaus įsakymu ir viešai pateiktos Bibliotekos Registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14), Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4) bei Bibliotekos interneto tinklalapyje.

7. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lietuvos integralios informacinės bibliotekų sistemos (toliau – LIBIS ) skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis bibliotekoje ir už jos ribų. Jis vieningai pripažįstamas visose LIBIS sistemą naudojančiose bibliotekose.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojas – asmuo Taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – veikla, kurią vykdo bibliotekos struktūriniai padaliniai, teikiantys bibliotekines bei informacines paslaugas.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Kitos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, yra nurodytos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos standartuose.